POLÍTICA DE PRIVACITAT / PRIVACY POLICY / POLÍTICA DE PRIVACIDAD

CATALÀ

Qui sóc

La direcció de la meva web és: https://www.paucapell.com.

Comentaris

Quan els vistitants los visitants deixen comentaris a la web, recopilo les dades que es mostren al formulari de comentaris, així com la dirección IP del visitant i la cadena d’agents d’usuari del navegador per ajudar a la detecció d’spam.

Una cadena anònima creada a partir de la teva direcció de correu electrònic (també anomenada hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per a veure si l’estàs utilitzant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació del teu comentari, la imatge del teu perfil és visible pel públic en el context del teu comentari.

Media

Si puges imatges a la web, hauries d’evitar pujar imatges amb dades d’ubicació (GPS EXIF) incloses. Els visitants de la web poden descarregar i extreure qualsevol dada d’ubicació de les imatges de la web.

Cookies

Si deixes un comentari a la web pots escollir guardar el teu nom, direcció de correu electrònic i web a cookies. Això és per a la teva comoditat, perquè no hagis de tornar a emplenar les teves dades quand deixis un altre comentari. Aquestes cookies tindran una durada d’un any.

Si tens un compte i et connectes a la web, instal·laré una cookie temporal per a determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta cookie no conté dades personals i s’elimina al tancar el navegador.

Quan accedeixis, també instal·laré vàries cookies per a guardar la teva informació d’accé i les teves opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’accés duren dos dies, i les cookies d’opcions de pantalla duran un any. Si selecciones “Recordar”, el teu accés perdurarà durant dues setmanes. Si surts del compte, les cookies d’accés s’eliminaran.

Si edites o publiques un article es guardarà una cookie addicional al teu navegador. Aquesta cookie no inclou dades personals i simplement indica l’ID de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres webs

Els articles d’aquesta web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres webs es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

Aquestes webs poden recopilar dades sobre ti, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció amb aquest contingut incrustat, inclós el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aquella web.

Amb qui comparteixo les teves dades

Si sol·licites un restabliment de contrassenya, la teva direcció IP serà inclosa al correu electrònic de restabliment.

Quant de temps conservo les teves dades

Si deixes un comentari, el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè pugui reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament, enlloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Dels usuaris que es registren a la web (si n’hi ha), també emmagatzemo la informació personal que proporcionan al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no puguin canviar el nom d’usuari). L’administrador de la web també pot veure i editar aquesta informació.

Quins drets tens sobre les teves dades

Si tens un compte o has deixat comentaris en aquesta web, pots sol·licitar rebre un arxiu d’exportació de les dade personals que tinc sobre tu, incloent qualsevol dada que hagis proporcionat. També pots sol·licitar que elimini qualsevol dada personal que tingui sobre tu. Això no inclou cap dada que estigui obligat a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

On envio les tevevs dades

Els comentaris dels visitants pot ser que els revisi un servei de detecció automàtica d’spam.

ENGLISH

Who I am

The web address is: https://www.paucapell.com.

Comments

When visitors leave comments on the web, I collect the data shown in the comment form, as well as the visitor’s IP address and browser user agent string to help detect spam.

An anonymous string created from your email address (also called a hash) can be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile image is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the web, you should avoid uploading images with location data (EXIF GPS) included. Visitors to the web can download and extract any location data from images on the web.

Cookies

If you leave a comment on the web, you can choose to save your name, email address and web in cookies. This is for your convenience, so you don’t have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you connect to this site, I will install a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain personal data and is deleted when the browser is closed.

When you log in, I will also install several cookies to save your login information and your screen display options. Access cookies last for two days, and screen options cookies last for one year. If you select “Remember me”, your access will last for two weeks. If you log out of your account, the access cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie does not include personal data and simply indicates the ID of the article that you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other website

Articles on this site may include embedded content (for example, videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in exactly the same way as if the visitor had visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and are connected to that website.

With whom I share your data

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long do I keep your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are kept indefinitely. This is so that you can recognize and approve subsequent comments automatically, instead of keeping them in a moderation queue.

Of the users who register on the web (if any), I also store the personal information that they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). The webmaster can also view and edit this information.

What rights do you have over your data

If you have an account or have left comments on this website, you can request to receive an export file of the personal data I have about you, including any data you have provided. You can also request that I delete any personal data I have about you. This does not include any data that you are required to keep for administrative, legal or security purposes.

ESPAÑOL

Quién soy

La dirección de la web es: https://www.paucapell.com.

Comentarios

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilo los datos que se muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.

Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público en el contexto de tu comentario.

Media

Si subes imágenes a la web, deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de ubicación de las imágenes de la web.

Cookies

Si dejas un comentario en la web puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaré una cookie temporal para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el navegador.

Cuando accedas, también instalaré varias cookies para guardar tu información de acceso y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas «Recuérdarme», tu acceso perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de acceso se eliminarán.

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. Caduca después de 1 día.

Contenido incrustado de otros sitios web

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

Con quién comparto tus datos

Si solicitas un restablecimiento de contraseña, tu dirección IP será incluida en el correo electrónico de restablecimiento.

Cuánto tiempo conservo tus datos

Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es para que pueda reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente, en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.

De los usuarios que se registran en la web (si los hay), también almaceno la información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de usuario). El administrador de la web también puede ver y editar esa información.

Qué derechos tienes sobre tus datos

Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar recibir un archivo de exportación de los datos personales que tengo sobre ti, incluyendo cualquier dato que hayas proporcionado. También puedes solicitar que elimine cualquier dato personal que tenga sobre ti. Esto no incluye ningún dato que esté obligado a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

Dónde envío tus datos

Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección automática de spam.